Sammanfattning av Hagagruppens Code of Conduct

Alla våra leverantörer ska skriva under och arbeta utifrån vår Code of Conduct. Detta är en uppförandekod som handlar om arbetsvillkor, antikorruption och miljöansvar hos våra leverantörer. Vi utgår från International Labour Organisation* (ILO) och FN:s Global Compact´s tio principer båda inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och arbete mot korruption i vår Code of Conduct.

  • Leverantören förbinder sig att följa nationella och internationella överenskomna regler, lagar och konventioner.
  • Tvångsarbete: Inget arbete får utföras ofrivilligt eller utifrån tvång. Arbetsrättslagar och regler måste följas.
  • Barnarbete: Barnarbete definierat utifrån FN konventioner och ILO får inte förekomma.
  • Diskrimineringsförbud: Leverantörer ska bedriva sin verksamhet utifrån mänskliga rättigheter varför diskriminering utifrån ras, nationalitet, hudfärg, religion, kön, politisk uppfattning, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, social status eller funktionsnedsättning är förbjuden.
  • Föreningsfrihet: Anställda ska ha rätten att organisera sig samt bli medlemmar i fackföreningar. Företaget ska ha en öppen inställning till fackföreningsarbete.
  • Hälsa och säkerhet: Leverantören ska arbeta för att upprätthålla en så säker och hälsosam arbetsplats som möjligt och därför arbeta aktivt för att minska risken för olyckor.
  • Ersättning: Anställdas löner ska åtminstone uppfylla landets lagstadgade minimumlön och helst avtal som är över dessa. Män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
  • Arbetstid: Arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i veckan annat än i undantagsfall. Anställda har rätt till regelbundna raster och minst en ledig dag i veckan.
  • Miljöhänsyn: Leverantören ska sträva efter att bidra till FN´s Hållbara utvecklingsmål. Leverantören ska följa gällande lagstiftning och förordningar.
  • Antikorruption: Leverantören ska arbeta mot alla former av korruption, mutor och utpressning.

*International Labour Union (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, vilka har som mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa.