Personal

Våra medarbetare är företagets viktigaste resurs. Utan dem vore vi inte vad vi är idag. Att ta hand om våra anställda är därför en hållbarhetsfråga. Vi tror på människors lika värde där alla har samma rättigheter och skyldigheter. Därför är förtroende och tilltro till varje medarbetare en självklarhet för oss. Vi vill vara en arbetsplats där människor med olika förutsättningar och bakgrund ska kunna känna delaktighet och vara en del av arbetsgemenskapen.

– Hur är det att jobba på Hagagruppen?

”Vi är ett team som trivs med våra ansvarsområden.”
”Vi har lärt oss att det är viktigt att samarbeta.”
”Trevliga och bra arbetskamrater.”
”Bra arbetsmiljö. Behövs förbättring är det aldrig några problem.”
”Lyhörd och omtänksam ledning.”

Leverantörer

Samarbetsvilja är en viktig del i valet av leverantör. I val av och i samarbete med våra leverantörer vill vi arbeta för hållbarhet. Detta för att ha möjligheten att utvecklas tillsammans och gemensamt sträva efter att hitta lösningarna på utmaningar som vi möter. I dag samarbetar vi med leverantörer i Kina, Thailand och Polen. Vårt mål är att utvecklas tillsammans med dessa leverantörer. Vi är övertygade om att kvalité, leveranser och produktutveckling blir bättre när vi har långvariga relationer. Vid behov av ny leverantör ska det hos leverantören finnas intresse av att leva upp till våra krav på kvalitet och hållbarhet.

Alla våra leverantörer ska skriva under och arbeta utifrån vår Code of Conduct. Detta är en uppförandekod som handlar om arbetsvillkor, antikorruption och miljöansvar hos våra leverantörer. Vi utgår från International Labour Organisation* (ILO) och FN:s Global Compact´s tio principer båda inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och arbete mot korruption i vår Code of Conduct.

Miljö

Hagagruppen vill vara ett hållbart företag. Frågor om miljö och hållbarhet är mer aktuella än någonsin. Vi är väl medvetna om de utmaningar som finns i vår verksamhet men har som mål att vara med och ta vårt ansvar. Vi följer svensk miljölagstiftning, krav som finns inom vår bransch och gällande EU-lagstiftning.
Vi har under flera års tid satt upp lokala mål för att minska vår miljöpåverkan. Vi har bland annat bytt till miljövänlig LED-belysning på lager och kontor. Våra lokaler värms med endast förnyelsebara energikällor i form av träspill från ett snickeriföretag. Vi har installerat solceller för att bli självförsörjande på el.
Hagagruppen är medlem i Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Elkretsen. Dessa medlemskap garanterar rapportering och ekonomisk avsättning för framtida omhändertagning och återanvändning av produkter som Hagagruppen importerat.

Hagagruppen ska inom vår verksamhet, i våra beslut och handlingar, göra det vi kan för att välja en väg som minskar vår negativa miljöpåverkan. Detta gör vi genom att:
– Följa lagar och förordningar.
– Informera och utbilda vår personal inom miljöområdet.
– Vid inköp och investeringar görs en avvägning utifrån inverkan på miljön.
– Sortera och återvinna vårt avfall.
– Kontinuerligt och långsiktigt byta ut gamla och mindre miljövänliga inventarier mot nya mindre resurskrävande alternativ.
– Skapa och ha rutiner för att kunna mäta de förbättringar vi gör.
– Påverka kunder och leverantörer genom att informera om vår miljöpolicy.

Externt ansvarstagande

Hagagruppen är ett företag som tar ansvar både lokalt och globalt även utanför det som är vår kärnverksamhet. För oss är detta en naturlig del av vår värdegrund: trovärdighet, ansvar och utveckling. Vårt motto är, ”pass it forward”.
I vårt lokalsamhälle är vi aktiva genom att stödja föreningslivet med sponsring som bidrar till en positiv samhällsutveckling i vår närmiljö. Vi investerar också tillsammans med andra lokala företag i ett biodlingsprojekt för ökad pollinering i närområdet.
I vårt globala ansvarstagande samarbetar vi med flera organisationer som delar vår värdegrund. Huvudfokus hos dessa organisationer är barns rättigheter, utbildning och katastrofinsatser.